top of page

מוביל/ת תחום פיתוח שירותים ומשאבים

פיתוח כלכלי, שירות לתושב

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

מדד חברתי-כלכלי

תושבים

מחוז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

4

אשכול רשויות

1. איתור צרכי הרשות ופיתוח מענים מותאמים.
2. הובלת תהליכי פיתוח שירותים והוצאת מכרזי שירותים מוניציפליים ומכרזים לפיתוח הכנסות עצמיות ברשות.
ג. פיתוח מערכת דיגיטלית לניטור, בקרה וניהול צרכי הרשויות.
ד. ריכוז תחום פיתוח ומיצוי משאבים חיצוניים והנגשתם לרשויות.
ה. ליווי, מעקב ובקרה של תהליכי מיצוי משאבים.

תחומי

אחריות

האשכול הינו איגוד ערים אזורי שמטרתו המרכזית לפעול עבור 15 הרשויות המקומיות במרחב שלו.
בפועל, משימת האשכול לתת שירות הינה מורכבת ואנו מעוניינים לטייב את השירותים ולהגביר את שביעות רצון הרשויות משירותי האשכול. יש צורך לחזק את הקשר בין האשכול לרשויות, לעזור להן בתהליכי התייעלות מנהליים ובחיסכון וגיוס משאבים.

האתגר

האשכול רוצה ליצור מערכת פיננסית
מיטבית שתשמש את האשכול ואת רשויות האשכול.
המערכת תכלול עריכת הסכמי מסגרת, מכרזים, יצירת שותפים ועובדה בסנכרון עם כלל רשויות ואגפי האשכול

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

דגנית אביטל

0544870381

איש / אשת קשר

דגנית אביטל

0544870381

אימי שופן

bottom of page