top of page

מוביל/ת תחום פיתוח כלכלי וניהול פרוייקטים

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

מדד חברתי-כלכלי

תושבים

מחוז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

1. הובלת פורומים אזוריים בנושא פיתוח וחוסן כלכלי אזורי - הבנת צרכיהן הכלכליים של הרשויות, ויישום מדיניות ותוכניות שיתנו מענה ויובילו לצמיחה ופיתוח. כתיבת נייר עמדה בתחום פיתוח כלכלי ומיקוד עיסוק האשכול בתחום.
2. ייזום פרויקטים לחיזוק כלכלת האזור - פיתוח וניהול תוכניות כלכליות לפיתוח רשויות האשכול באופן פרטני ואזורי, ניהול תקציב, ניתוח עלויות והכנת תוכניות לניצול משאבים זמינים בצורה מיטבית.
3. תיאום, מעקב, דיווח ובקרה על הפרויקטים המניבים בהם יעסוק האגף, ניהול סיכונים והתמודדות עם חריגות.
4. מיצוי משאבים אל מול משרדי ממשלה וקרנות בתחום של פיתוח כלכלי.
5. שיתוף פעולה עם חברות פרטיות וארגונים ציבוריים על מנת לקדם פרויקטים כלכליים וליישם מדיניות.
6. קשר רציף מול הגורמים המקצועיים ברשויות לקידום מכרזי המדף שהאשכול מציע ואיתור צרכים משותפים למכרזים נוספים.
7. קשר מול היועצים הנבחרים להובלת הפרויקטים המניבים, עזרה למנהל האגף בניהול התהליך והתקציב, והצגת התקדמות וסטטוס לרשויות.
- משימות שוטפות ועזרה למנהל/ת האגף לפיתוח כלכלי בקידום תוכנית העבודה.

תחומי

אחריות

זיהוי הצרכים ברשויות וקידום תוכנית העבודה בתחום הפיתוח הכלכלי באופן ישים ורלוונטי לתקופה ולאזור האשכול.
תפקיד מנהל תחום פיתוח כלכלי באשכול רשויות משלב בין יכולות ניהול כלכלי ובין יכולות אסטרטגיות, חשיבה אנליטית וביקורתית לצד יכולות הנעה וקידום פרוייקטים מרובי משאבים ומשתתפים, וכל זאת בראייה רחבה ויכולת לפעול בסביבה דינמית ומשתנה.

האתגר

תוכנית העבודה בתחום הפיתוח הכלכלי ממוקדת במספר נושאים:
* ביסוס ופיתוח החוסן הכלכלי האזורי, בין אם ברמת הרשות ובין אם ברמת האזור.
* האשכול ירכז את פעילויותיו ומשאביו בעיקר באותם נושאים בהם הוא יכול להביא ערך כלכלי מובהק, תוך כדי ביסוס האשכול כגוף עצמאי הנשען בעיקר על הכנסות עצמיות.
* בניית שיתופי פעולה מבוססי אמון ושקיפות, הכוללים את פעילותם של הפורומים האזוריים שהקמנו בתחומים של סביבה, תחבורה, קהילה, בריאות ותיירות.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

תמיר מילרד

איש / אשת קשר

גנית קלנר

0509252811

מיה בירמן

bottom of page