top of page

אחראי/ית תחום תכנון מפורט

תכנון אסטרטגי, תכנון אורבני, שירות לתושב

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

13121

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

המפרץ

1. מעקב ובקרה אחר תכוניות קיימות
2. ליווי ויזום תכוניות חדשות לפיתוח מרחב ומבנה ציבור
3. אחראי על שיתוף ציבור המקובלים לתהליכי התכנון
4. ניהול וגיוס כספים והרשאות המיועדים לתכנון מפורט

תחומי

אחריות

המועצה המקומית עספיא מתמודדת עם אתגר כבד העוסק בקידום תכנון מפורט בישוב. במסגרת האתגר אנו נדרשים ליזום ללוות ולנהל מספר רב של נושאים: אישור תחום שיפוט, תוכנית כוללנית ותכוניות מפורטות וזאת מול תכוניות מחוזיות וארציות, ועדות התכנון השונות, משרדי הממשלה וגורמי חוץ. המועצה תפעל לטיפול בהתנגדויות ותשאף להרחבת תכנית המתאר על פי צרכיה, להגשת תוכניות מפורטות בתחום שיפוטה ותשאף לתוכניות עירוניות המסדירות את השטחים הציבורים והבנייה אשר נותנת מענה דיור ושטחי ציבור לרווחת תושבי הכפר והעסקים וחיבור הנכסים ותשתיות חיוניות.

האתגר

מחלקת ההנדסה עוברת תהליך של רה-ארגון במסגרתו מבוצעת חלוקת תפקידים מוגדרת. המחלקה מונה 4 עובדים בלבד ותחום התכנון המפורט אינו ביניהם. יש צורך באיש מקצוע אשר יוביל את התחום ויחסוך זמן ויעלות לרשות המקומית. נושא התכנון המפורט יופרד מנושא התכנון האסטרטגי. זאת על מנת להגדיר גבולות .תפקיד ברורים, הסדרת ממשקי עבודה, מנגנון מעקב ובקרה אשר יאפשרו התמודדות עם האתגר. בנוסף, הרשות מטמיעה אתר GIS ואתר נכסי הרשות.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אחמד חסון

איש / אשת קשר

פרח שרוף

0526599616

מיה בירמן

bottom of page